Aplikovaný sociálně-vědní výzkum jako spolu-vyprávění

Authors

  • Kateřina Sidiropulu Janků Masarykova Univerzita Autor

Keywords:

altercentric writing, applied social sciences, co-narration, Czechia, research relationships, science impact assessment

Abstract

This paper presents the phenomenon of applied social-scientific research in the context of the structural development of scientific production and the system of scientific results evaluation. In addition to the introduction of basic concepts (applied research, engaged research, participative/action/activist research, interdisciplinary research), it gives a summary of trends in socio-scientific Czechia research over the last decade. On the theoretical level, the paper discusses the nature of applied knowledge and its placement in the context of the social sciences status and the relationship between natural and social sciences. Also, it advocates T. H. Eriksen’s altercentric writing method as a key to applied socio-scientific research. The chosen perspective is presented as a solid example of micro-analysis of the genealogy of interpersonal relationship within the applied social-scientific research. The multi-genre production background, the criteria of successful implementation of applied goals throughout the research process, as well as an ongoing reflexive discussion on the nature of socio-scientific research are shown to be essential to the successful development of applied social-scientific research. Three forms of relationship between the social sciences and the non-scientific society are proposed; they are advising, un-learning, and co-learning.

References

Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. 2018. „Metodiky a manuály dobrých praxí.“ Staženo z http://www.socialni-zaclenovani.cz/metodiky-amanualy-dobre-praxe.

Alexander, Jeffrey C., a Philip Smith. 2003. „The Strong Program in Cultural Sociology.“ In The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology, ed. Jeffrey C. Alexander, 11–26. New York: Oxford University Press.

Barša, Pavel. 2008. „Konstruktivismus a politika identity: Odpověď Tomáši Hirtovi a Markovi Jakoubkovi.“ In Romové a cikáni – neznámí i známí: Interdisciplinární pohled, eds. Marek Jakoubek a Lenka Budilová, 208–243. Voznice: Leda.

Barša, Pavel. 2015. „Diskusní příspěvek k příspěvku Radima Marady ,Paměť a vzpomínání: Současné výzvy kulturní sociologie‘.“ Příspěvek přednesený na konferenci Paměť romských dělníků jako žitá přítomnost: Mezioborová konference. Brno, 28. 11. 2015.

Bastow, Simon, Patrick Dunleavy a Jane Tinkler. 2014. The Impact of the Social Sciences: How Academics and Their Research Make a Difference. Washington: SAGE.

Bauman, Zygmunt. 2000. „Sociological Enlightenment – For Whom, About What?“ Theory, Culture & Society 17 (2): 71–82.

Bradbury, Hilary. 2015. „Introduction: How to Situate and Define Action Research.“ In The SAGE Handbook of Action Research, ed. Hilary Bradbury. Los Angeles: SAGE.

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu. 2017. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Staženo z http://www.antropologie.org/cs/caat.

Cudráková, Marie, Lada Červeňáková, Karina Hoření a Jitka Oláh. 2015. Khatar san? Odkud jste? Zlepšování česko-romských vztahů mezi žáky českých základních a středních škol. Brno: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita.

Culler, Jonathan D. 1992. On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism. Ithaca: Cornell University Press.

Danto, Arthur. 1964. „The Artworld.“ The Journal of Philosophy 61 (19): 571–584.

Dasgupta, Samir, a Robyn Driskell. 2007. „Introduction.“ In Discourse on Applied Sociology: Vol I. Theoretical perspectives, eds. Samir Dasgupta a Robyn B. Driskell, 1–27. New York: Anthem Press.

Eriksen, Thomas Hylland. 2013 [2006]. Engaging Anthropology: The Case for a Public Presence. London: Bloomsbury.

Fine, Michelle. 1994. „Working the Hyphens: Reinventing Self and Other in Qualitative Research.“ In Handbook of Qualitative Research, eds. Norman K. Denzin a Yvonna S. Lincoln, 70–82. Thousand Oaks: SAGE.

Frascati Manual. 2015. Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development: The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Paris: OECD.

Funtowicz, Silvio, Andrea Saltelli a Bruna De Marchi. 2017. „Kulatý stůl – diskuze pro akademiky s Andrea Saltelli, Silvio Funtowicz a Bruna De Marchi.“ Příspěvek přednesený na sérii přednášek a debat Post-normal science v České republice. Brno, 20. 4. 2017.

Gouldner, Alvin W. 1957. „Theoretical Requirements of the Applied Social Sciences.“ American Sociological Review 22 (1): 92–102.

Graff, Harvey J. 2015. Undisciplining Knowledge: Interdisciplinarity in the Twentieth Century. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Hale, Charles R. 2001. „What is Activist Research?“ Social Science Research Council 2 (1–2): 13–15.

Hamar, Eleonóra. 2008. Vyprávěná židovství: O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Praha: SLON.

Havelková, Hana, a Petra Ezzeddine. 2016. „Women in Between: Gender, Refugee Experience and Aging.“ Lidé města 18 (2): 179–201.

Hirt, Tomáš. 2008. „Výhledy a útrapy aplikované antropologie v ČR: Příspěvek k debatě o výzkumu jedné sporné problematiky.“ Biograf 46, 23 odst.

Hirt, Tomáš., et al. 2012. Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

Hlaváček, Tomáš, Petra Hlaváčková a Kateřina Sidiropulu Janků. 2015. Filmový dokument „Když máš práci, máš všechno“. Brno: Masarykova univerzita.

HOBOhemia. 2017. Praha: Akademie věd České republiky. Staženo z http:// hobohemia.eu/.

Hradečná, Pavla, Marie Jelínková, Petra Ezzeddine a Hana Havelková. 2016. Ženy na vedlejší koleji(?) Gender, migrace a stárnutí. Praha: Sdružení pro integraci a migraci.

Jakoubek, Marek, a Lenka Budilová. 2008. Romové a cikáni – neznámí i známí: Interdisciplinární pohled. Voznice: Leda.

Jakoubek, Marek, a Tomáš Hirt, eds. 2004. Romové: Kulturologické etudy (etnopolitika, příbuzenství a sociální organizace). Plzeň: Aleš Čeněk.

Jessop, Bob, a Ngai-Ling Sum. 2001. „Pre-disciplinary and Post-disciplinary Perspectives.“ New Political Economy 6 (1): 89–101.

Keddia, Satish, and Linda A. Bennett. 2005. „Applied Anthropology.“ In Encyclopedia of Life Support Systems. Oxford: EOLSS.

Klein, Julie T. 1991. Interdisciplinarity: History, eory and Practice. Detroit: Wayne State University Press.

LSE Impact Blog. 2018. London: London School of Economics. Staženo z http:// blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/.

MacDougall, Susan. 2016. „Enough about Ethnography: An Interview with Tim Ingold.“ Cultural Anthropology. Staženo z https://culanth.org/fieldsights/ enough-about-ethnography-an-interview-with-tim-ingold.

McDonald, James H. 2002. The Applied Anthropology Reader. Boston: Allyn and Bacon.

Menken, Steph, and Machiel Keestra, eds. 2016. An Introduction to Interdisciplinary Research: Theory and Practice. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Ministerstvo kultury ČR. 2018. NAKI II. Staženo z https://www.mkcr.cz/programna-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-vyvoje-narodni-a-kulturni-identityna-leta-2016-az-2022-naki-ii-857.html.

Mol, Annemarie. 2016. „Clafoutis jako složenina: Když se podaří, že věci drží pohromadě.“ Biograf 63–64, 28 odst.

Moran, Joe. 2010. Interdisciplinarity. New York: Routledge.

Nedbálková, Kateřina, a Kateřina Sidiropulu Janků. 2015. Doing Research, Making Science: The Memory of Roma Workers. Brno: CDK.

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace. 2018. „Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.“ Úřad vlády České republiky. Staženo z http://www.vyzkum.cz/storage/att/9B898C53154D73069EA632BE6E96 712A/Priority%20VaVaI.pdf.

Roll-Hansen, Nils. 2009. Why the distinction between basic (theoretical) and applied (practical) research is important in the politics of science (Report). London: The London School of Economics and Political Science.

Saltelli, Andrea, and Silvio Funtowicz. 2017. „What is Science’s Crisis Really About?“ Futures: The Journal of Policy, Planning and Futures Studies, 1–7.

Sidiropulu Janků, Kateřina. 2015a. Nikdy jsem nebyl podceňovanej: Ze slovenských osad do českých měst za prací (Poválečné vzpomínky). Brno: MUNI Press.

Sidiropulu Janků, Kateřina, ed. 2015b. Khatar San? Jak slovenští Romové přišli do českých zemí za prací a co se dělo potom – How Slovak Roma Came to the Czech Lands for Work and What Happened Next. Brno: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita.

Sidiropulu Janků, Kateřina. 2015c. „Researching with Respect, Remembering with Dignity: Day after Day.“ In Doing Research, Making Science: The Memory of Roma Workers, eds. Kateřina Sidiropulu Janků a Kateřina Nedbálková, 21–53. Brno: CDK.

SIMI. 2017a. „SIMI bez vrásek: Migrantky vs. stárnutí.“ Praha: Sdružení pro integraci a migraci. Staženo z http://bezvrasek.migrace.com/.

SIMI. 2017b. Filmový dokument „Women Next Door / Ženy odvedle.“ Praha: Sdružení pro integraci a migraci. Staženo z https://www.youtube.com/watch?v= uPKR72Sb0so.

Skupnik, Jaroslav. 2009. „Antropologie, romistika i folkloristika: Jak se hloupý Honza učil kinšipsky.“ Český lid 96 (1): 87–90.

Smelser, Neil J., a John S. Reed. 2012. Usable Social Science. Berkeley: University of California Press.

Stöckelová, Tereza. 2012. Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti. Praha: SLON.

Stöckelová, Tereza. 2016. „Academics and Policy-Relevant Knowledge.“ In Policy Analysis in the Czech Republic, eds. Arnošt Veselý, Martin Nekola a Eva M. Hejzlarová, 291–301. Bristol: The Policy Press.

Synková, Hana. 2008. „,Romská problematika?‘ Česká antropologie ve službách státu a nevládních organizací.“ Biograf 45, 20 odst.

TAČR. 2018a. Program Éta. Staženo z https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy /program-eta.html.

TAČR. 2018b. Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Staženo z https:// www.tacr.cz/dokums_raw/eta/170116_Program_ETA.pdf.

Turner, Terence. 1993. „Anthropology and Multiculturalism: What Is Anthropology That Multiculturalists Should Be Mindful of It?“ Cultural Anthropology 8 (4): 411–429.

Tužinská, Helena. 2017. „Anthropology as Necessary Unlearning: Examples from Camps, Courts, Schools and Businesses.“ Etnološka Tribina 40 (47): 3–14.

Úřad vlády ČR. 2017. „Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací.“ Č. j.: 21805/2016-OMP.

Vašát, Petr. 2012. „Mezi rezistencí a adaptací: Každodenní praxe třídy nejchudších.“ Sociologický časopis 48 (2): 247–282.

Vašát, Petr. 2013. „,Sme na jedný lodi‘: Morálka a ekonomika v prostředí třídy nejchudších.“ Etnologický časopis 100 (4), 427–448.

Vašát, Petr. 2014. „,Předevčírem, nebo kdy to bylo?‘: Temporalita třídy nejchudších.“ Sociologický časopis 50 (1): 57–82.

Vattimo, Gianni. 2013. Transparentní společnost. Praha: Rubato.

Downloads

Published

2018-01-10

Issue

Section

Articles/Články

How to Cite

Aplikovaný sociálně-vědní výzkum jako spolu-vyprávění. (2018). Cargo Journal, 16(1-2), 1-23. http://cargojournal.org/index.php/cargo/article/view/69

Similar Articles

1-10 of 58

You may also start an advanced similarity search for this article.