Power Struggles and Competing Visions around Paradigm Shift: Socio-Cultural Anthropology in Post-Communist Czechia

Authors

  • Petr Skalník Independent researcher Autor

Keywords:

sociocultural anthropology, Czechia, Roma, culture of contention, paradigm, power

Abstract

The article critically analyses the last 30 years of sociocultural anthropology in post-communist Czechia. The author points out that in 1990 there was practically no sociocultural anthropology in the country. The transcendence of previous disciplines of nationgraphy and ethnography was complicated by many structural constraints and terminological confusion, German cultural influence, nationalism, dependency path of communism and the lack of a culture of contention. The beginnings and further development of sociocultural anthropology were marked by the competition with ethnology understood as a synonym of Volkskunde-type studies. First departments emerged outside of the capital city in Plzeň (Pilsen) and Pardubice. Debates eventually arrived. Some were existential, and others pertained to the status of the Roma as a cultural minority. The article shows the gradual growth of the discipline of Czech sociocultural anthropology in institutional, publication and international dimensions. Although Czech sociocultural anthropology established itself during the studied period as a respected social science discipline, it still will have to overcome the paradigmatic threshold of theoretical hesitancy marred by jockeying for institutional power.

References

Balaš, Nikola. 2014. “Anthropology Limited: Studying Anthropology in the Czech Republic.” Cargo – Journal for Cultural and Social Anthropology 12 (1–2): 75–88.

Balaš, Nikola. 2016. “Čím vším může být sociokulturní antropologie” [Sociocultural anthropology has many faces]. Český lid 103 (3): 473–490.

Balaš, Nikola. 2018. “Academy without Contention? The Legacy of Czechoslovak Ethnography and Folklore Studies in Czech Anthropology.” Sociologický časopis/Czech Sociological Review 54 (3): 343–370.

Barrera–González, Andres, Monica Heintz, and Anna Horolets, eds. 2017. European Anthropologies. New York, Oxford: Berghahn Books.

Boukal, Tomáš. 2018a. Cesta lesem – Mansové v perspektivě reflexivní ekologické antropologie [Forest Walk: The Mansi in the Perspective of Reflexive Ecological Anthropology]. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Boukal, Tomáš. 2018b. “Postmodern Anthropology?” In Anthropology as Social Critique: Its Public Role in the Globalized World, edited by Petr Skalník, and Marcin Brocki. Cracow: Jagiellonian University Press: 123–130.

Brouček, Stanislav, Jiří Cvekl, Václav Hubinger, Tomáš Grulich, Jiří Kořalka, Zdeněk Uherek, and Ivo Vasiljev. 1991. “Základní pojmy etnické teorie” [Basic terms of ethnic theory]. Český lid 78 (4): 237–257.

Buchowski, Michał. 2017. Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu [Purgatory. Anthropology of Neoliberal Post–socialism]. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.

Buchowski, Michał, and Hana Cervinkova. 2015. “Introduction: On Rethinking Ethnography in Central Europe: Toward Cosmopolitan Anthropologies in the ‘Peripheries’.” In Rethinking Ethnography in Central Europe, edited by Hana Cervinkova, Michał Buchowski and Zdeněk Uherek. New York: Palgrave Macmillan, 1–20.

Budil, Ivo. 2001. Za obzor Západu. Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase [Beyond the Horizon of the West. Metamorphoses of Anthropological Thought from Isidor of Seville up to Franz Boas]. Praha: Triton.

Budilová, Lenka, and Marek Jakoubek. 2007. “Příbuzenství, manželství a sňatkové vzorce. Cigánská příbuzenská síť” [Kinship, marriage and marriage patterns. Gypsy kinship network]. In Cikánská rodina a příbuzenství [Gypsy Family and Kinship], edited by Lenka Budilová, and Marek Jakoubek. Plzeň: Dryada: 19–68.

Budilová, Lenka, and Marek Jakoubek. 2019. “Transformations of Roma’s Marriage Patterns after Migration from Slovakia to the Czech Republic.” Journal of Family History 20 (10): 1–17.

Čech, Libor. 2016. Irán a kultura mučednictví. Od zbožnosti k protestu [Iran and the Culture of Martyrdom. From Piety to Protest]. Praha: Academia.

Dušek, Libor. 2016. Trojí tvář Váchánu: Proměny tradičního způsobu života horalů žijících na území Afghánistánu, Tádžikistánu a Pákistánu [Triple Face of Vakhan: Transformations of the Traditional Lifeways of Highlanders on the Territory of Afghanistan, Tadzhikistan and Pakistan]. Praha: Faculty of Philosophy, Charles University.

Eriksen, Thomas Hylland, and Marek Jakoubek, eds. 2018. Ethnic Groups and Boundaries Today: A Legacy of Fifty Years. London: Routledge.

Gerholm, Thomas, and Ulf Hannerz, eds. 1982. “The Shaping of National Anthropologies.” Ethnos 47 (1–2).

Grygar, Jakub. 2014. “What is “National” in National Anthropological Associations? An Interview with Zdeněk Uherek and Juraj Podoba.” Cargo – Journal for Cultural and Social Anthropology 12 (1–2): 63–73.

Grygar, Jakub. 2016. Děvušky a cigarety. O hranicích, migraci a moci [Devushki and Cigarettes. On Borders, Migration and Power]. Praha: Sociologické nakladatelství.

Haluzík, Radan. 2018. Proč jdou chlapi do války. Emoce a estetika u počátků etnických konfliktů [Why Do Blokes Go to War. Emotions and Aesthetics at the Beginnings of Ethnic Conflicts]. Praha: Dokořán.

Hann, Chris. 2007a. “Rozmanité časové rámce antropologie a její budoucnost ve střední a východní Evropě” [Anthropology’s Multiple Temporalities and Its Future in Central and Eastern Europe]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (1): 15–30. et al. 2007b. Anthropology’s Multiple Temporalities and Its Future in Central and Eastern Europe: A Debate. Max Planck Institute for Social Anthropology Working Paper No. 90. Halle.

Hofer, Tamás. 1968. “Anthropologists and Native Ethnographers in Central European Villages: Comparative Notes on the Professional Personality of Two Disciplines.” Current Anthropology 9 (4): 311–315. Reprinted in Studying Peoples in People’s Democracies: Socialist Era Anthropology in East–Central Europe, edited by Chris Hann, Mihaly Sárkány, and Petr Skalník. Münster: LIT Verlag: 343–361.

Holý, Ladislav. 1991. “Svoboda, národ a jednotlivec v české kultuře” [Freedom, nation and individual in the Czech culture]. Český lid 78 (2): 73–78.

Holý, Ladislav. 1992. “Odpověď dr. Hubingerovi” [A reply to Dr Hubinger]. Český lid 79 (3): 265–270.

Holý, Ladislav. 1996. The Little Czech and the Great Czech Nation. Cambridge: Cambridge University Press. Czech translation by Zdeněk Uherek. Praha: SLON 2001.

Holý, Ladislav, ed. 1968. Social Stratification in Tribal Africa. Praha: Academia.

Horáková, Hana. 2012. Kultura jako všelék: Kritika soudobých přístupů [Culture as Panacea: A Critique of Contemporary Approaches]. Praha: SLON. See review by Martin Soukup. 2012. Český lid 99 (4): 497–500.

Horálek, Adam. 2012. “Tři přístupy k pupkům národů: Primordialisticko–modernistický diskurs prizmatem aktivity a objektivity etnicity” [Primordialist–modernist discourse through the prism of activity and objectivity of ethnicity]. Český lid 99 (1): 23–43.

Horálek, Adam. 2019. Velký čínský národ: Nacionalismus s čínskými specifiky [Great Chinese Nation: Nationalism with Chinese Specificities]. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Hubinger, Václav. 1988. “Etnos a etnická skupina” [Ethnos and ethnic group]. Český lid 75 (1): 42–50.

Hubinger, Václav. 1990. “K vymezení a užití termínu lid v etnografii” [Towards a definition and usage of the term people in ethnography]. Český lid 77 (1): 40–47.

Hubinger, Václav. 1992a. “Sociální antropologie? Neznám” [Social anthropology? No idea]. Metropolitní telegraf, 29th August and 5th September.

Hubinger, Václav. 1992b. “Češství v diskusi aneb jak se vidíme a jak nás vidí” [Czechness in the discussion or how do we see ourselves and how do they see us]. Český lid 79 (3): 255–265.

Hubinger, Václav. 1993. “Jak jsme se integrovali” [How did we integrate]. Český lid 80 (4): 335–338.

Hubinger, Václav. 2005. “Přemítání vysloužilého ovocnáře aneb kulturní/sociální antropologie versus etnografie/etnologie?” [Reflexions of the retired fruit–grower or cultural/ social anthropology versus ethnography/ethnology]. Český lid 92 (1): 72–85

Hubinger, Václav. 2015. “Antropologie ve službách státu? Adaptace oboru na měnící se podmínky” [Anthropology in the service of the state? Adaptation of a discipline to the changing conditions]. In Způsoby přizpůsobování: Role adaptace ve vývoji (nejen) lidského druhu [Ways of Adaptation. The Role of Adaptation in the Development of (not only) Human Species], edited by Anna Lukešová. Plzeň: Západočeská univerzita: 63–77.

Hyánková, Tereza. 2015. Z Alžírska do budoucnosti: Kabylská migrace do České republiky [From Algeria into the Future. Kabyl migration to the Czech Republic]. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Jakoubek, Marek. 2004. Romové – Konec jednoho mýtu: Tractatus culturo(mo)logicus [The Roma – End of a Myth: Tractatus Culturo(mo)logicus]. Praha: Socioklub.

Jakoubek, Marek. 2005. “Multikulturalizmus vs. kultura (na příkladu Romů a “jejich” kultury [Multiculturalism versus culture (on the example of the Roma and ‘their’ culture).” In Soudobé spory o kultikulturalismus a politiku identit: Antropologická perspektiva [Contemporary Contentions on Multiculturalism and Politics of Identities: Anthropological Perspectives], edited by Tomáš Hirt, and Marek Jakoubek. Plzeň: Aleš Čeněk: 197–235.

Jakoubek, Marek. 2006. “SIC ET NON aneb Romové a národ – pro a proti” [SIC ET NON or the Roma and nation – pro and con]. In Argonauti za obzorem západu [Argonauts beyond the Horizon of the West], edited by Lukáš Lenk, and Michal Svoboda, et al. Plzeň: Dryada: 151–155.

Jakoubek, Marek. 2012. “Otázka kultury na poli tzv. romské problematiky” [The question of culture in the field of the so–called Roma problem]. Culturologia: The Journal of Culture 2 (1): 64–69.

Jakoubek, Marek. 2014. “Koncepce rozvoje ústavu a studia” [Conception of development of the institute and the study]. Unpublished document, Institute of Ethnology, Philosophical Faculty, Charles University.

Jakoubek, Marek. 2016a. “Anthropology in Eastern Europe between Positivism and Constructivism: A Case from the Czech Republic.” Anthropological Notebooks 22 (3): 25–45

Jakoubek, Marek. 2016b. “Předmluva” [Foreword]. In Teorie etnicity. Čítanka textů [Theory of Ethnicity. A reader of Texts], edited by Marek Jakoubek. Praha: SLON

Jakoubek, Marek. 2017a. “Když má etnograf alergii aneb O těžkostech diskuse o antropologii s Jiřím Woitschem, například” [When an ethnographer has allergy or On difficulties of discussion on anthropology with Jiří Woitsch, for example]. Studia Ethnologica Pragensia 1: 241–247.

Jakoubek, Marek. 2017b. “Review of Grygar, J. Děvušky a cigarety: O hranicích, migraci a moci.” Praha 2016. Studia Ethnologica Pragensia 1: 224–227.

Jakoubek, Marek. 2018a. “On the Process of National Indifferentiation: The Case of Bulgarian Czechs.” Nations and Nationalism 24 (2): 369–389.

Jakoubek, Marek. 2018b. “Sto let bezesporu, ale čí vlastně republiky? Aneb o německých a romských Češích” [No doubt hundred years but of whose republic? Or on German and Roma Czechs]. Unpublished manuscript.

Jakoubek, Marek. 2019. “The Death of Informants or When a Fieldworker Outlives the Community Studied.” International Journal of Social Science Methodology 22 (2): 207–218.

Jakoubek, Marek, and Ondřej Poduška, eds. 2003. Romské osady v kulturologické perspectivě [Roma settlements in culturological perspective]. Brno: Doplněk.

Jetmarová, Jana. 2013. Bolivia: Surgimiento de la política indígena y el gobierno de Evo Morales. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Kandert, Josef. 2002. Poznámky k dějinám národopisu/etnografie v českých zemích: soupeření “etnografie” s “etnologií” [Remarks to the history of nationgraphy/ethnography in the Czech Lands: The rivalry between “ethnography” and “ethnology”]. In Holubová, M., Petráňová, L. and Woitsch, J. (eds.), Česká etnologie 2000 [Czech Ethno logy 2000], 157–178.

Kandert, Josef. 2004. Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století [Everyday life of villagers of central Slovakia between the 1960s and 1980s]. Praha: Karolinum.

Kürti, László, and Petr Skalník, eds. 2009. Postsocialist Europe. Anthropological Perspectives from Home. Oxford–New York: Berghahn Books.

Mildnerová, Kateřina. 2018. “‘I feel like two in one’: Complex Belongings among Namibian Czechs.” Modern Africa: Politics, History and Society 6 (2): 55–93.

Mildnerová, Kateřina. 2020. Namibian Czechs. History and Identity of the Namibian Children Raised in Czechoslovakia. Münster: LIT Verlag.

Nešpor, Zdeněk, and Marek Jakoubek. 2004. “Co je a co není kulturní/sociální antropologie? Námět k diskusi” [What is cultural/social anthropology and what is it not? A Discussion Theme]. Český lid 91 (1): 53–79.

Pivoň, Rastislav. 2018. “Hübschmannová kontra Jakoubek aneb malá úvaha nad jedním konfliktem” [Hübschmannová contra Jakoubek or a little reflection on one conflict]. Studia Ethnologica Pragensia 1: 117–120.

Podoba, Juraj. 2007a. “Sociálna antropológia v stredovýchodnej Európe: intelektuálna výzva alebo anachronizmus?” [Sociocultural anthropology in Central and Eastern Europe: intellectual challenge or anachronism?]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (1): 175–182.

Podoba, Juraj. 2007b. “Antropologizácia etnológie, t.j. post–národopisu v stredovýchodnej Európe: medzi orientáciou na zmenu, rezistenciou a rezignáciou” [Antropologisation of ethnology, i.e., post–nationgraphy in Central–East Europe: Between orientation towards change, resistance and resignation]. Antropologické sympozium V, edited by Ivo Budil, and Tereza Zíková. Plzeň: Dryada: 128–137.

Půtová, Barbora. 2016.” Similarities and Connections between Postsocialism and Postcolonialism: Analysis of Postsocialist and Postcolonial Countries.” Anthropologia Integra: Journal for General Anthropology and Other Disciplines 7 (1): 61–68.

Půtová, Barbora. 2019. Antropologie turizmu [Anthropology of Tourism]. Prague: Karolinum.

Rihtman–Auguštin, Dunja. 1997. “An Ethno–Anthropologist in His Native Field: To Observe or to Witness?” Anthropological Journal of European Cultures 6 (2): 129–144.

Samek, Tomáš. 2016. Tahle země je naše: Český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě [This Country Belongs to Us: Czech and German Public Space in a Deictic Perspective]. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Sanjek, Roger. 1996. “Ethnography”. In Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, edited by Alan Barnard, and Jonathan Spencer. London and New York: Routledge: 193–198.

Šavelková, Lívia. 2011. Současní Irokézové: severoameričtí indiáni a utváření jejich identit [Contemporary Iroquois: North American Indians and the Formation of their Identities]. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Šavelková, Lívia. 2015. Stvořitelova hra na cestě světem: Identita Irokézů v procesu revitalizace a globalizace [Creator’s Game Spreads to the World: Identity of the Iroquois in the Process of Revitalization and Globalization]. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Scheffel, David Zdeněk. 2005. Svinia in Black and White. Slovak Roma and their Neighbours. Peterborough: Broadway Press. Slovak translation, Prešov: Centrum antropologických výskumov: 2009.

Sekeráková Búriková, Zuzana. 2017. Panie k deťom a na upratovanie [Ladies to Children and for Chores]. Brno: MU Brno.

Skalník, Petr. 1996. “Srdce Evropy a svět,” [The Heart of Europe and the World]. In Výchova k evropanství: Kulturně historické souvislosti evropského procesu [Education for Europeanism: Cultural historical connection of the European process], edited by Zuzana Lehmannová, et al. Prague: VŠE: 56–58.

Skalník, Petr. 2000. “Preface.” In Sociocultural Anthropology at the Turn of the Century: Voices from the Periphery, edited by Petr Skalník. Prague: Set Out: ix–x.

Skalník, Petr. 2002. “Politics of Social Anthropology in Czech Universities after 1989: A Report by an Observing Participant.” In A Post–Communist Millennium: The Struggles for Sociocultural Anthropology in Central and Eastern Europe, edited by Petr Skalník. Prague Studies in Sociocultural Anthropology 2. Prague: Set Out: 49–66.

Skalník, Petr. 2005a. “Czechoslovakia: From Národopis to Etnografie and Back.” In Studying Peoples in People’s Democracies: Socialist Era Anthropology in East–Central Europe, edited by Chris Hann, Mihaly Sárkány, and Petr Skalník. Münster: LIT Verlag: 55–86.

Skalník, Petr, ed. 2005b. Anthropology of Europe: Teaching and Research. Prague Studies in Sociocultural Anthropology 3. Prague: Set Out: 117–142.

Skalník, Petr. 2007. “Antropologie na rozcestí” [Anthropology at the Crossroads]. Paper presented at VIth Antropologické symposium. Pilsen, West Bohemian University. Unpublished. See Skalník 2018.

Skalník, Petr. 2009. “Open Letter to the State Ethnic Affairs Commission of the People’s Republic of China.” Journal des anthropologues 118–119: 395–399.

Skalník, Petr. 2018. “Antropologie na rozcestí” [Anthropology at the Crossroads]. In Proti vetru: Reflexie k životnému jubileu sociálneho antropológa Juraja Podobu [Against the Wind: Reflexions on the Life Jubilee of the Social Anthropologist Juraj Podoba], edited by Juraj Buzalka. Olomouc: Burian a Tichák: 56–66.

Skalník, Petr, and Marcin Brocki, eds. 2018. Anthropology as Social Critique. Its Public Role in the Globalized World. Cracow: Jagiellonian University Press.

Skupnik, Jaroslav. 2010. Antropologie příbuzenství: Příbuzenství, manželství a rodina v kulturně antropologické perspektivě [Anthropology of Kinship: Kinship, marriage and family in cultural anthropological perspective]. Praha: SLON.

Skupnik, Jaroslav. 2009. “Antropologie, romistika i folkloristika: Jak se hloupý Honza učil kinšipsky” [Anthropology, romistics even folkloristics: How the silly Johnny learned kinship]. Český lid 96 (1): 87–91.

Soukup, Martin. 2011. Kultura: Bioantropologická perspektiva [Culture: Bioanthropological Perspective]. Červený Kostelec: Pavel Mervart

Skupnik, Jaroslav. 2015. Základy kulturní antropologie [Fundamentals of Cultural Anthropolo gy]. 2nd enlarged and revised edition. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Skupnik, Jaroslav. 2019. Antropologie: Teorie, koncepty a osobnosti [Anthropology: Theories, Concepts and Personalities]. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Skupnik, Jaroslav. et al. 2016. Conditions of Fieldwork. Prague: National Museum.

Skupnik, Jaroslav. 2000. Přehled antropologických teorií kultury [A Survey of Anthropological Theories of Culture]. Prague: Portál.

Skupnik, Jaroslav. 2004. Dějiny antropologie [A History of Anthropology]. Prague: Karolinum.

Svoboda, Michal. 2006. “Romská tradice nebo prostě parazitismus?” [Roma tradition or simply parasitism?]. In Argonauti za obzorem západu [Argonauts beyond the Horizon of the West], edited by Lukáš Lenk, and Michal Svoboda, et al. Plzeň: Drya da: 107–117.

Uherek, Zdeněk. 2007. “Národopisci a sociokulturní antropologové v měnícím se českém prostředí” [Nationgraphers and Sociocultural Anthropologists in the Changing Czech Environment]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (1): 195–203.

Uherek, Zdeněk. 2009. “Immigrants from Ukraine in the Czech Republic: Foreigners in the Border Zone.” In Postsocialist Europe: Anthropological Perspectives from Home, edited by Laszlo Kürti, and Petr Skalník, eds. Oxford–New York: Berghahn Books: 270–294.

Uherek, Zdeněk. 2001a. Češi v Bosně a Hercegovině: Antropologické pohledy na společenský život české menšiny v zahraničí [Czechs in Bosnia and Herzegovina: Anthropological Glimpses on Social Life of a Czech Minority Abroad]. Praha: Etnologický ústav AV ČR.

Uherek, Zdeněk., et al. 2011b. “Migration, Diversity and Their Management.” Prague Occasional Papers in Ethnology No.8. Prague: Institute of Ethnology, Academy of Sciences of the Czech Republic.

Uherek, Zdeněk and Valášková, Naďa. 2006. “Řízené migrace po roce 1989” [Controlled Migrations after 1989]. In Kultura–společnost–tradice II. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie [Culture–Society–Tradition II. A Collection of Essays from Ethnology, Folklore and Socio–cultural Anthropology], edited by Zdeněk Uherek. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 169–201.

Woitsch, Jiří. 2011. “‘Odpověď nevědce vědci,’ aneb obrana etnografie proti kritice Marka Jakoubka” [“Reply of a non–scientist to a scientist,” or a defence of ethnography to the critique of Marek Jakoubek]. Lidé města/Urban People 13 (3): 505–509.

Woitsch, Jiří. 2012. “Cargo reloaded, aneb kolik ještě potřebujeme antropologických časopisů?” [Cargo reloaded or how many more anthropological journals do we need?]. Lidé města/Urban people 14 (1): 153–160.

Zandlová, Markéta. 2016. Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulharsku [Ethnic Mobilization and Politics of Identities: The Aromuns in Bulgaria]. Praha: FHS UK.

Downloads

Published

2020-01-10

Issue

Section

Articles/Články

How to Cite

Power Struggles and Competing Visions around Paradigm Shift: Socio-Cultural Anthropology in Post-Communist Czechia. (2020). Cargo Journal, 18(1-2), 117-151. http://cargojournal.org/index.php/cargo/article/view/52

Similar Articles

1-10 of 51

You may also start an advanced similarity search for this article.